อาเรย์ (ARRAY)


อาเรย์ คืออะไร
อาเรย์เป็นการกำหนดตัวแปรจำนวนมาก เพื่อลดการตั้งชื่อตัวแปรและยากในการจำ

อาเรย์ 1 มิติ
การกำหนดอาเรย์
จำนวนเต็ม int a [6]
จำนวนทศนิยม float b [5]
ตัวอักษร char c [9]

a [5] = a [0] .. a [5] จำนวน 6 ตัว
b [5] = b [0] .. b [4] จำนวน 5 ตัว
char c [a] = c [0] .. c [8] จำนวน 9 ตัว
c [0] .. c [7] เป็นค่าตัวอักษร c [8] = ‘ \ 0’
' \ 0 ' เป็นการปิดท้ายของตัวอักษร

สรุป
int , float ตั้งอาเรย์ n ตัว ใช้ 0 - 1
char ตั้งอาเรย์ n ตัว ใช้ 0 - n - 2

การใช้และการกำหนดค่า


int a [5] คือ a [ 1 ] = 3, a [ 0 ] = 10
float b [ 4 ] คือ b [ 3 ] = 2.5
Clar c [ 8 ] คือ strcpy ( c, "ข้อความ")
/ * EXAM * / # include < stdio.h >
main ()
{ int n [4 ] ; int m ;
char c [ 20 ] ;
clrscr 9 0 ;
print f ( " Input Name = " ) ;
gets ( c ) ;
print f ( "name = % s",C);
for (m = o ; m < 4 ; mtt)
{print f ( "Input Number = ");
scant ("%d",&n {m};
}
for (m = 0 ; m < ; mtt)
{print f ("number % d = d ", m, n [m]);
}
get che ( ) ;
}

อาเรย์ 2 มิติ


เป็นการเพิ่มจำนวนตัวแปรในการรับข้อมูล
การกำหนด
int a [ 3 ] [ 2 ] ;
float b [ 4 ] [ 3 ] ;
char c [ 3 ] [ 20 ];

ความหมายและการใช้งาน
int a [ 3 ] [ 2 ]
a [ 0 ] [ 0 ] a [ 1 ] [ 0 ] a [ 2 ] [ 0 ]
a [ 0 ] [ 1 ] a [ 1 ] [ 1 ] a [ 2 ] [ 1 ]
width=25%float b [ 3 ] [ 3 ]
b [ 0 ] [ 0 ] b [ 1 ] [ 0 ] b [ 2 ] [ 0 ]
b [ 0 ] [ 1 ] b [ 1 ] [ 1 ] b [ 2 ] [ 1 ]
b [ 0 ] [ 2 ] b [ 1 ] [ 2 ] b [ 2 ] [ 2 ]
char c [ 3 ] [ 20 ]
c [ 0 ] คือ 1. "ABCD"
c [ 1 ] คือ 2. "BANGKOK"
c [ 2 ] คือ 3. "BANGLAK"

/* ARRAY 2. C */
# include < stdio.h >
main ( )
{ int n [ 3 ] [ 2 ] ;
clrscr ( ) ;
for ( I = 0 ; I < 3 ; itt)
{ print f ("Input Name % d = ", I);
gets ( c [ I ] );
}
for ( i = 0 ; I < 3 ; i tt )
{ for ( K = o ; K < 2 ; K t t)
{ print f ( " Input Num % d % d = ",i,k);
scant ( "%d", & n [I] [k] );
}
}
for ( i = 0 ; i < 3 ; i t t)
{ print f ("Name % d = % s ", i , c [ i ] ) ;
}
for ( i = o ; i < 3; i tt )
for (k = 0; k <2; k t t)
{print f ("num % d % d = % d ", i , k, n [ i ] [ k ] );
}
getche( ) ;
}