การพัฒนาระบบข่าวสารด้วยคอมพิวเตอร์
5. การเริ่มปฏิบัติงานตามระบบใหม่ (System Implementation)
การดำเนินงานตามระบบใหม่นั้นเริ่มต้นเมื่อหน่วยงานได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้ว งานทั้งหมดที่เตรียมไว้จะต้องทำให้เสร็จภายในขั้นนี้ กิจกรรมที่สำคัญและจะต้องทำให้เสร็จสิ้นได้แก่
- การทดสอบระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง
- การสร้างแฟ้มข้อมูล
- การพัฒนาโปรแกรม
- การจัดทำเอกสารและวางขั้นตอนการทำงาน
- การฝึกอบรมผู้ใช้และผู้ให้บริการ
- จัดทำแผนฉุกเฉิน
โดยวิธีการเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่นั้นสามารถกระทำได้ คือ อาจจะค่อยๆ ทำไปทีละขั้นตอน หรือจะทำงานเดิมควบคุมกับงานใหม่ และวิธีสุดท้ายที่จะกระทำได้รวดเร็วก็คือ การทำงานตามระบบใหม่ทันทีทันใดเลย
6. การประเมินผลระบบงาน (System Evaluation)
โดยทั่วไปการประเมินผลกระทำในทุกขั้นตอนของการพัฒนาระบบงาน เพราะหากพบข้อผิดพลาดก็สามารถแก้ไขได้ทันที ซึ่งเป็นไปตามวิธีการควบคุมและการย้อนกลับ (Control and Feedback approach) เพื่อจะได้ปรับปรุงระบบให้ทำงานได้ตามความประสงค์ การประเมินผลระบบงานจึงได้แบ่งออกได้เป็น 7 ขั้นตอนดังนี้
- กำหนดเกณฑ์ ในการประเมิน
- แต่งตั้งคณะทำการประเมิน
- ดำเนินการวัดและตรวจสอบ
- เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
- ทำแผนผังสรุป
- หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
- ดำเนินการแก้ไข
หน้าที่แล้วสารบัญ