กลับหน้าแรก
คำศัพท์ต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์
บทเรียน on-line วิชาต่าง ๆ
หน้าแรก
คำศัพท์เสริม
วิชาต่าง ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

ซอฟต์แวร์ประยุกต์สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภท คือ

โปรแกรมสื่อสารโทรคมนาคม

 

โปรแกรมค้นหาข้อมูลกลับ...คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์