กลับหน้าแรก
คำศัพท์ต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์
บทเรียน on-line วิชาต่าง ๆ
หน้าแรก
คำศัพท์เสริม
วิชาต่าง ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต


คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

 

คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

หมายถึง ส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กระบวนการในการทำงานตลอดจนเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในระบบประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนประกอบของซอต์แวร์

 

ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทางด่วนสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ต