คำศัพท์ต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์
บทเรียน on-line วิชาต่าง ๆ
คำศัพท์เสริม
วิชาต่าง ๆ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

 โดย...นางสาวดุจใจ เรืองเวหา , นางสาววาโย เกียรติกนก และ นางสาวพัชรวิภา สุขประเสริฐ
CONTENT
รายละเอียด - จุดประสงค์การเรียนรู้
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
การจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ทางด่วนสารสนเทศกับอินเตอร์เน็ต