คอมพิวเตอร์หมายถึงอะไร

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์อย่างหนึ่ง ที่สามารถรับโปรแกรมและข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องสามารถจะรับได้
แล้วทำการคำนวณ เคลื่อนย้ายข้อมูล ทำการเปรียบเทียบ จนกระทั่งได้ผลบัพท์ตามที่ต้องการ จากความหมายนี้
จะเห็นได้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้ 3 อย่าง คือ

รับโปรแกรมและข้อมูล (Input) โปรแกรมในที่นี้หมายถึง ชุดของคำสั่งที่จะสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานซึ่งเรียกว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือที่ต้งอการให้คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล

ประมลผล (Process) หมายถึงการจัดระเบียบแบบแผนของข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพท์ตามที่ต้องการ ซึ่งทำได้โดยการคำนวณเปรียบเทียบ วิเคราะห์โดยใช้ศูตรทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ วิธีการต่างๆ เหล่านี้ อาศัยคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้น
แสดงผลลัพท์ (Output) คือ การทำผลลัพท์ได้ จากการประมวลผลเสร็จเรียบร้อย แล้วแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ที่ผู้ใช้เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได

=> คุณลักษณะของ Computer