เครือข่ายบริการร่วมระบบดิจิตอล
(Integrated Service Digital Network)


หลักการของเครือข่าย ISDN

1.เพื่อให้บริการการสื่อสารข่าวสารทุกประเภท (เสียง ภาพ ข่าวสารและข้อมูล) ในรูปของสัญญาณดิจิตอลโดยยึดมาตรฐานการให้บริการทางโทรศัพท์ และโทรคมนาคมขององค์กร CCiTT
2.สนับสนุนการติดต่อสื่อสารแบบเก่าทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านระบบสวิตชิ่ง
3.ในเครือข่าย ISDN จะต้องมีรายละเอียดข้อมูลเพื่อบอกลักษณะการบริการ การบำรุงรักษา และหน้าที่การจัดดำเนินการของเครือข่าย
4.โปรโตคอลสำหรับการสื่อสารในแต่ละเลเยอร์ของรูปแบบ OSI จะต้องใช้โปรโตคอลเฉพาะสำหรับการติดต่อกับเครือข่าย ISDN ส่วนการติดต่อจากผู้ใช้กับเครือข่ายขึ้นอยู่กับชนิดของการบริการและข้อกำหนดของเครือข่าย ISDN ของแต่ละประเทศ โปรโตคอลที่ใช้กับเครือข่าย ISDN ได้แก่ LAP-D และ LAP-B เป็นต้น ส่วนโปรโตคอลในรูปแบบ OSI ที่สามารถใช้ได้ในเครือข่าย ISDN ได้แก่ โปรโตคอล X.25 สำหรับการบริการแพ็กเกจสวิตช์ในเครือข่าย ISDN

ช่องทางการสื่อสาร ISDN

ช่องทางสื่อสาร (Channel) ของท่อดิจิตอลระหว่างสถานีศูนย์กลาง ISDN กับสถานี ISDN ท้องถิ่นที่ใช้สำหรับส่งผ่านข้อมูลชนิดต่างของเครือข่าย ISDN แบ่งออกเป็น 3 ช่องทางคือ

1.ช่องทาง B: ความจุ 64 กิโลบิตต่อวินาที
2.ช่องทาง D: ความจุ 16 หรือ 64 กิโลบิตต่อวินาที
3.ช่องทาง H: ความจุ 384,1536 และ 1920 กิโลบิตต่อวินาที

ช่องทาง B เป็นช่องทางพื้นฐานทั่วไปสำหรับผู้ใช้บริการเพื่อส่งข่าวสารที่เป็นข้อมูลดิจิตอลสัญญาณเสียงดิจิตอลจาก PCM และมัลติเพล็กซ์ข้อมูลอัตราบิตต่ำ ซึ่งสามารถส่งออกไปได้พร้อมๆกัน การสื่อสารในช่องทาง B มี 3 แบบ ด้วยกันคือ
1. แบบเซอร์กิตสวิตช์
2. แบบแพ็กเกตสวิตช์ โดยผ่านทางเครือข่าย X.25 แพ็กเกจสวิตช์
3. แบบกึ่งถาวร เป็นแบบเดียวกับการเช่าสายตรงโดยไม่ต้องการโปรโตคอลสำหรับการยีนยันการติดต่อ

ช่องทาง D มีหน้าที่หลัก 2 อย่าง คือมีหน้าที่นำข่าวสารไปยังสถานีควบคุมแบบเซอร์กิตสวิตช ์ เพื่อรวมเข้ากับช่องทาง B ที่ต่อเข้ากับอินเตอร์เฟชของผู้ใช้และใช้กับสถานีแบบแพ็กเกตสวิตช์ หรือการส่งสัญญาณ อัตราเร็วต่ำ (100 บิตต่อวินาที) ในเวลาที่สัญญาณข่าวสารที่ไม่มีการรอคอย

ช่องทาง H จะใช้กับสัญญาณข่าวสารอัตราเร็วสูง ผู้ใช้อาจจะใช้ช่องทาง H นี้เป็นทรังก์ (Trunk) ความเร็วสูง หรืออาจจะแบ่งช่องทาง H นี้เป็นช่องทางย่อยสำหรับมัลติเพล็กช์สัญญาณแบบ TDM ตัวอย่างการส่งข้อมูลโดยใช้ช่องทาง H ได้แก่ เครื่องส่งแฟกช์ความเร็วสูง วีดีโอ การส่งสัญญาณข้อมูลความเร็วสูง

โครงสร้างของช่องทาง ISDN ซึ่งรวมเอาช่องทาง B,D หรือ H เข้าเป็นช่องทาง ISDN นั้นมีด้วยกัน 2 ลักษณะคือช่องทางเบสิก (Basic) และช่องทางพรามารี (Primary)

ISDN โปรโตคอล

ในการพัฒนามาตรฐานของเครือข่าย ISDN สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งอีกอย่าวหนึ่งในการนำไปสู่มาตรฐานสากลก็คือโปรโตคอล และเพื่อให้โปรโตคอลของเครือข่าย ISDN เป็นมาตรฐานขึ้นมาก็จำเป็นที่จะต้องยึดรูปแบบของการอินเตอร์เฟชของ CCITT ในสถาปัตยกรรมแบบรูปแบบ OSI เป็นหลักเครือข่าย ISDN ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ LAP-D ,LAP-B

Network
สัญญาณควบคุม I.45
แพ็กเกจ X.25
กำลังพัฒนา

โปรโตคอล
ใน ISO

และCCITT

เพ็กเกจ X.25
X.25,LAB-B

Data
Link LAP-D (I-441)
Physical
สัญญาณควบคุม I.45
แพ็กเกจ X.25
เทเลเมตรี
เซอร์กิตสวิตซ์
สายเช่าตรง
แพ็กเกจสวิตช์
ช่องทาง D ช่องทาง B

 

รูป โครงสร้างของโปรโตคอลในเลเยอร์ชั้น 1-3 สำหรับ ISDN อินเตอร์เฟช

เนื่องจากช่องทาง D และช่องทาง B ถูกมัลติเพล็กช์รวมอยู่ในสายสื่อสาร (ท่อดิจิตอล) เดียวกัน ดังนั้นโปรโตคอล LAP-D และ LAP-B จึงเป็นโปรโตคอลที่ต้องใช้ร่วมกันสำหรับการสื่อสารข้อมูลในเครือข่าย ISDN

โปรโตคอล LAP-D เป็นโปรโตคอลในช่องทาง D สัญญาณข่าวสารที่เดินทางระหว่าง อุปกรณ์ของสมาชิกผู้ใช้กับสถานีสวิตชิ่งของเครือข่าย ISDN จะอยู่ในรูปแบบ LAP-D เฟรมทั้งหมด โปรโตคอล LAP-D ใช้ในการส่งสัญญาณควบคุม สัญญาณ X.25 แพ็กเกจสวิตช์ และสัญญาณเทเลเมตรี โดยโปรโตคอล จะมีหน้าที่ ในการเริ่มทำการติดต่อ การสื่อสารระหว่างต้นทางกับสถานี ISDN และสื่อสารข้อมูล และติดต่อกับช่องทาง B

โปรโตคอล LAP-B เป็นโปรโตคอลในช่องทาง B ซึ่งใช้สำหรับวงจรเซอร์กิตสวิตชิ่ง วงจรกึ่งถาวรและ วงจรแพ็กเกจสวิจชิ่ง เมื่อ LAP-D เริ่มทำงาน LAP-B ก็จะเริ่มทำการจัดเส้นทาง ให้กับข้อมูลในช่องทาง B และทำการส่ง-รับข้อมูลแก่อุปกรณ์ผู้ใช้ และในขั้นตอนสุดท้ายของการสื่อสาร โปรโตคอล LAP-B จะถูกใช้สำหรับส่งสัญญาณเพื่อยุติการสื่อสารข้อมูลทั้งหมด

เครือข่ายบรอดแบนด์ ISDN (B-ISDN)

สำหรับเครือข่าย ISDN ที่ได้กล่าวมานนั้นเป็นลักษณะของเครือข่าย ISDN แบบดั้งเดิม ซึ่งประกอบด้วยช่องทางเบสิก หรือ BA และช่องทางพรามารี หรือ PRA เราเรียกว่าเครือข่าย ISDN แบบช่องทางแคบ (Narraw Band ISDN) หรือเครือข่าย N-ISDN ส่วนเครือข่ายISDN แบบใหม่เราเรียกว่า เครือยข่าย ISDN ในรูปของบรอดแบนด์ (Broadband Aspects of ISDN) หรือเครือข่าย B-ISDN

รูปแบบการให้บริการใน B-ISDN (Service Aspects)
การให้บริการของเครือข่าย B-ISDN สามารถครอบคลุมรูปแบบการให้บริการดังต่อไปนี้

  1. การบริการแบบแลกเปลี่ยน
  2. การบริการแบบกระจาย
  3. การบริการแบบทำนองสนทนา
  4. การบริการข่าวสาร
  5. การบริการกู้คืนข้อมูล

รูป ตัวอย่างการบริการในเครือข่าย B-ISDN

อัตราเร็วของช่องทางบรอดแบนด์

CCITT ได้กำหนดอัตราเร็วใหม่สำหรับช่องทางบรอดแบนด์ของเครือข่าย B-ISDN โดยเพิ่มเติมจากอัตราเร็วของช่องทาง B หรือช่องทาง D ของเครือข่าย ISDN เดิมมาเป็นอัตราเร็วของช่องทางใหม่ดังนี้

  1. ช่องทาง H21: อัตราเร็ว 32.768 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งมากเท่ากับช่องทาง 64 กิโลบิตต่อววินาที จำนวน 512 ช่องทางรวมกัน
  2. ช่องทาง H22: อัตราเร็ว 43-45 เมกะบิตต่อวินาที
  3. ช่องทาง H4: อัตราเร็ว132-138.2 เมกะบิตต่อวินาที

ส่วนอัตราเร็วในการส่งข้อมูลระหว่างสถานีเครือข่าย B-ISDN นั้นมี 2 อัตราคืออัตราเร็วประมาณ 150 เมกะบิตต่อวินาที สำหรับข่าวสารประเภทข้อความ ข้อมูล เสียงดิจิตอล หรือภาพนิ่ง และอัตราเร็วประมาณ 600 เมกะบิตต่อวินาที สำหรับข่าวสารประเภทวีดีโอ หรือไฟล์ข้อมูลขนาดใหญ่มากๆ