บทนำ (Introduction to Data Communication)


การสื่อสารข้อมูล (Data Communication )
Data Communication คืออะไร
องค์ประกอบของ Data Communication
Data Communication Course Outline

การสื่อสารข้อมูล(Data Communication) กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในวงการ คอมพิวเตอร์ บ้านเรา ทั้งหน่วย งานราชการ เอกชนอีกทั้งยัง เป็นวิชาหนึ่ง ที่ถูกบรรจุให้นักศึกษา ได้เรียนในสายคอม พิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัย และสถาบัน ต่างๆ อีกด้วย นับเป็นสิ่งที่ดี ที่หน่วยงาน ต่างๆ ได้เล็ง เห็นความ สำคัญ ของการสื่อสารข้อมูล เพราะ การสื่อสาร ข้อมูลได้ ให้ ประโยชน์อย่าง มหาศาล ต่อการพัฒนา ประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าแต่คนส่วนใหญ่ ยังมี ความรู้สึกว่า มันเป็นเรื่อง ที่จะต้องอาศัยความรู้อย่าง มาก และใช้เงินลงทุนค่อนข้าง สูง ดังนั้น จึงใช้อยู่เฉพาะกลุ่มคนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียเป็น ส่วนใหญ่ เท่านั้น

Data Communication คืออะไร
การสื่อสารข้อมูล คือ การโอนถ่าย หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ( Transmission) กันระหว่างต้นทาง และ ปลายทางโดยผ่านทาง โดยผ่านทางอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์หรือคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล อิเลคทรอนิกส ์ต้องอาศัยอุปกรณ์ หรือเครื่องมือ อิเลคทรอนิกส์ ช่วยในการโอนถ่าย หรือ เคลื่อนย้าย ข้อมูล รวมทั้งยังต้องอาศัยสื่อกลาง ในการนำข้อมูล จากต้นทางไปให้ยัง ปลายทาง โดยอาศัย คอม พิว เตอร์ซอฟท์แวร์และโปรแกรมที่ใช้ควบคุมการไหลของข้อมูล และ บุคลากรผู้ดำเนิน งาน จะช่วย ในการปฏิบัติการณ์ และจัดการในส่วนต่างๆ ทั้งหมด เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลสำเร็จไปได้ ด้วยดี

องค์ประกอบของ Data Communication
1.ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) และ ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ ส่งข้อมูลต้นทาง ของ การสื่อสารข้อมูลมีหน้าที่เตรียมสร้างข้อมูล ส่วนผู้รับหรืออุปกรณ์ รับข้อมูลเป็น ปลายทางการสื่อสารข้อมูลมีหน้าที่รับข้อมูล ที่ส่งมาให้ ทั้งอุปกรณ์รับและส่งข้อมูลอาจจะ เป็นอุปกรณ์ ชนิด เดียวกัน อุปกรณ์ส่ง-รับข้อมูลมี 2 ชนิด คือ DTE (Data Terminal Equipment) และ DCE (Data Transmission Equipment) DTE เป็นแหล่งกำเนิดและรับข้อมูลซึ่งอาจ เป็นเทอร์มินัล คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ หรือตัวควบคุม ส่วน DCE เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่ง - รับข้อมูลโดยทั่วไป DCE จะหมายถึง โมเด็ม (Modem) จานไมโครเวฟ หรือ จารดาวเทียม เป็นต้น
2.โปรโตรคอล (Protocol) และ ซอฟต์แวร์ (Software) โปรโตรคอล คือ วิธีการหรือกฏระเบียบที่ใช้ใน การสื่อสารข้อมูลเพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งสามารถเข้าใจกัน หรือคุยกันรู้เรื่อง ส่วนซอฟต์แวร์มีหน้าที่ทำให้การ ดำเนินงานในการสื่อสารข้อมูลเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ ตัวอย่างโปรโตรคอลได้แก่ X.25,BSC SDLC,HDLC เป็นต้น ซึ่งท่านจะได้ทราบต่อไป ส่วนซอฟต์แวร์ ได้แก่ Novell's Netware ของระบบ LAN,UNIX,MS-DOS, OS/2 เป็นต้น
3.ข่าวสาร (Message) สัญญาณอิเลคทรอนิกส์ที่ส่งผ่านไปในระบบสื่อสาร เรียกว่า ข่าวสาร หรือ Information สามารถแบ่งการสื่อสารข้อมูลได้เป็น 4 รูปแบบด้วยกันคือ
เสียง (Voice) การส่งแบบนี้ข้อมูลจะกระจัดกระจายคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ การส่งข้อมูลด้วยความ เร็วต่ำ
ข้อมูล (Data) มีรูปแบบแน่นอน เป็นรหัสบิต คาดการณ์จำนวนข้อมูลล่วงหน้าได้ การส่งข้อมูลจะส่ง ด้วยความเร็วสูง
ข้อความ (Text) ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน การส่งข้อมูลประเภท Text จะส่งด้วยความเร็วขนาดกลาง
ภาพ (Image) อยู่ในรูปของกราฟิกแบบต่างๆ เช่น รูปภาพ ภาพวิดีโอ ใช้ปริมาณ หรือหน่วยความ จำมาก ต้องส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง
4. สื่อกลาง (Medium) สื่อกลางเป็นเส้นทางการสื่อสารเพื่อนำข้อมูลจากต้นทางไปยังปลางทาง สื่อกลาง การสื่อสารอาจจะเป็นเส้นลวด สายไฟ สารเคเบิล หรือ คลื่นทางอากาศ เช่น ไมโครเวฟ ดาวเทียม วิทยุ เป็นต้น
Data Communication Couse Outline
Introduction พูดถึงความสำคัญของการสื่อสารข้อมูล ความหมาย องค์ประกอบที่สำคัญ ขอบเขต ของการศึกษา วิชานี้เป็นต้น
Data Transmission กล่าวถึงรูปแบบของการส่งสัญญานข้อมูลแบบต่างๆ ความรู้พื้นฐานในการ สื่อสารข้อมูล ในลักษณะ ต่างๆ กัน
Analog and Digital Transmission การส่งสัญญานแบบอนาลอก และแบบดิจิตอล การแปลง สัญญาน ดิจิตอล เป็นแบบ อนาลอก การแปลงสัญญานแบบอนาลอกเป็บแบบดิจิตอล การเปรียบเทียบ การส่ง สัญญานแบบ อนาลอกและแบบ ดิจิตอล เป็นต้น
Type of Data Communication Linked รูปแบบของการเชื่อมโยงการสื่อสารข้อมูล ชนิด ของ สายสัญญาน และ ตัวกลาง ต่างๆ ในการสื่อสารข้อมูล เป็นต้น
Digital Data Communication ความแตกต่างของการสื่อสารข้อมูลแบบขนานและแบบ อนุกรม
Hard ware แนะนำอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ที่จำเป็นหรือช่วยให้การสื่อสารข้อมูล คอมพิว เตอร์จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งสำเร็จไปได้ด้วยดี

Switching Network and Service อธิบายการทำงาน รูปแบบ และลักษณะของเครือข่าย Switching แบบต่างๆ และการบริการ

ISDN เครือข่ายบริการร่วมระบบดิจิตอล ISDN เป็นเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลดิจิตอล ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สื่อสาร หรือสัญญาณข้อมูล ISDN เป็นเครือข่ายในอนาคต ซึ่งมีการให้บริการ หลายแห่งทั่วโลก
Network Architecture อธิบายลักษณะโครงสร้างการสื่อสารข้อมูลภายในเครือข่ายซึ่งถูกแบ่ง แยกออกเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า Layer กล่าวถึงรูปแบบ OSI ,Protocol TCP/IP
Type of Protocol กล่าวถึงโปรโตคอลพื้นฐานหลักๆ ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ภาย ในเครือข่าย และระหว่างเครือข่าย
LAN (Local Area Network) เครือข่ายท้องถิ่น LAN แนะนำข้อควรพิจารณาในการติดตั้ง ระบบเครือข่าย LAN โทโปโลยี แบบต่างๆ ของเครือข่าย LAN และแนะนำ Hardware ,Software ที่จำเป็นต่อการสื่อสารภายในเครือข่าย LAN
Reference แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Test Yourself ทดสอบความรู้ด้าน Data Communication
Webmaster