คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)


แนวการสอนรายวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แนะนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
ประวัติความเป็นมาของ CAI
ขั้นตอนในการออกแบบ CAI
ขั้นตอนการออกแบบการสอน
ประเภทของ CAI
รายชื่อคณะผู้จัดทำ