แนะนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) คืออะไร?
คุณลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ข้อพึงระวังของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลับไปยัง menu