เกตเวย์ (Gateway)
 
            เกตเวย์เป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ช่วยในการสื่อสารข้อมูล       หน้าที่หลักของเกตเวย์คือช่วยทำให้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์2 เครือข่ายหรือมากกว่าที่มีลักษณะไม่เหมือนกัน คือลักษณะของการเชื่อมต่อ    ( Connectivity ) ของ
เครือข่ายที่แตกต่างกัน และมีโปรโตคอลสำหรับการส่ง - รับ ข้อมูลต่างกัน เช่น  LAN เครือหนึ่งเป็นแบบ  Ethernet   
 และใช้โปรโตคอลแบบอะซิงโครนัสส่วน LAN อีกเครือข่ายหนึ่งเป็นแบบ Token Ring และใช้โปรโตคอลแบบซิง
โครนัสเพื่อให้สามารถติดต่อกันได้เสมือนเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อจำกัดวงให้แคบลงมา   เกตเวย์โดยทั่วไปจะใช้เป็น
เครื่องมือส่ง - รับข้อมูลกันระหว่างLAN 2เครือข่ายหรือLANกับเครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม หรือระหว่าง LANกับ
WANโดยผ่านเครือข่ายโทรศัพท์สาธารณะเช่น X.25แพ็คเกจสวิตซ์ เครือข่าย ISDN เทเล็กซ์ หรือเครือข่ายทางไกล
อื่น ๆ
 
เกตเวย์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 

1. เกตเวย์แบบอะซิงโครนัส

              ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของเครือข่าย LAN ห้เป็นแบบอะซิงโครนัสก่อนส่งออกไปสู่สายสื่อสาร
เพื่อติดต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ    ภายนอกเครือข่าย และทำหน้าที่รับข้อมูลจากอุปกรณ์อะซิงโครนัส เช่น     โมเด็มแบบ
อะซิงโครนัสเพื่อเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลมาเป็นแบบที่ใช้อยู่ในเครือข่ายLAN       เกต์เวย์แบบอะซิงโครนัส เช่นX.25
เกตเวย์ , T-1 เกตเวย์และเกตเวย์ที่รวมโมเด็มอะซิงโครนัสอยู่เครื่องเดียวกัน

   

 

 

2. เกตเวย์แบบซิงโครนัส

             ทำหน้าที่ในการช่วยให้ผู้ใช้    ( User ) ภายในเครือข่าย     LAN  สามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์เมนเฟรม
ภายนอกเครือข่ายโดยผ่านโมเด็มแบบซิงโครนัส หรืออาจจะต่อเข้าเองโดยตรง      หรือผ่านระบบสื่อสารอื่นๆ เกตเวย์
แบบซิงโครนัสคือเกต์เวย์ SNA(System Network Architecture) และเกตเวย์แบบ RJE (    RemoteJob
Entry) เกตเวย์ซิงโครนัสมีส่วนประกอบหลั 2 ส่วนคือส่วนที่ทำหน้าที่เป็น อีมูเลเตอร์เพื่อให้เครื่อง PC ในเครือข่าย
ทำงาน"เสมือน" เป็นเทอร์มินัลของเครื่องเมนเฟรมภายนอกเครือข่าย และอีกส่วนหนึ่งจะทำหน้าที่เป็น ฟรอนต์     -
เอ็นโปรเซสเซอร์ โดยจะสนับสนุนโปรโตคอลแบบซิงโครนัส เช่น      BISYN      (       Binary     Synchronous
Communication)หรือ SDLC(Synchronous Data Link Control) มาตรฐานระหว่างประเทศกำหนดขึ้น
เพื่อให้ระบบเป็นกลางเพื่อแลกเปลี่ยน E - mail ภายใต้มาตรฐาน X.400

www.sanook.com
www.yahoo.com
www.thaifind.com
www.thaigraph.com
www.chaiyo.com
www.pantip.com
www.mthai.com