Untitled Document
เกี่ยวกับกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์   หลักสูตรสาขาวิชา    บุคลากร      
ประกาศอนุมัติหัวข้อโครงการวิจัยของนักศึกษา  
 
ค้นหา   โดย     
 
หน้าที่ 58
หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
° การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริษัท Kru Kai House
โดย : นายธีระเดช ภูวรดา
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วรรณา วิโรจน์แดนไทย
วันที่อนุมัติ : 23 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบจองแพ็คเกจทัวร์ออนไลน์
โดย : นายณัฐพงศ์ กุณจนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที
วันที่อนุมัติ : 23 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาเกมส์ยอดมนุษย์ตะลุยอวกาศออนไลน์
โดย : นางสาวชลดา อุณาพรหรม
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบร้านเช่า-คืน VCD และ DVD
โดย : นางสาวบุษราคำ บุญยรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
วันที่อนุมัติ : 06 ก.ย. 2554 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบเว็บมัลติมีเดียแนะนำโรงแรมพระนครนอนเล่น
โดย : นางสาวสุภาพร โล่ห์สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
วันที่อนุมัติ : 06 ก.ย. 2554 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาระบบการจองสนามฟุตบอลแบบออนไลน์
โดย : นายกิติพงษ์ อินวันนา
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบบริหารการจัดการทางบัญชี บริษัท ท๊อป ไลเนอร์ ชิปปิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
โดย : นางสาวศุภนันท์ ช่วยเพ็ชร
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบบริหารการจัดการห้องพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
โดย : นางสาวยลดา เลาหวรรณธนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกแบบกรอบรูปออนไลน์
โดย : นางสาวสุภาพร สายเมฆ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาเกมส์ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ (เกม 24)
โดย : นางสาวมยุรี กาขาว
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° สื่อการเรียนการสอนบนเว็บรายวิชาโครงสร้างข้อมูล
โดย : นายชรินทร ล้อมทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วรรณา วิโรจน์แดนไทย
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบสารสนเทศสำหรับเรือประมง
โดย : นายอุทัย อินฉุย
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดการธุรกิจสำหรับร้านวัสดุก่อสร้างเกษมกิจ
โดย : นายกษกร เชื่อมสมพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กอบทอง ลาดคุ้ม
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2554 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โดย : นายเลิศพงศ์ เนตรบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กอบทอง ลาดคุ้ม
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2554 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาระบบการจัดการบริหารงานรับเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศในโครงการแสนศิริจำกัด มหาชน
โดย : นางสาววิภาพร สิงห์คำ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° สื่อการเรียนรู้ภาษามือเบื้องต้น
โดย : นายมนัฐพงษ์ ตรีพานิชย์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วรรณา วิโรจน์แดนไทย
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาระบบจองห้องซ้อมดนตรีออนไลน์
โดย : นายเดชา สุพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบจำหน่าย-เช่าเครื่องประดับออนไลน์
โดย : นายศรัณยู อินสม
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
วันที่อนุมัติ : 06 ก.ย. 2554 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาเกมส์ผจญภัยเมืองโบราณออนไลน์
โดย : นายเทพรัตน์ บริรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาเกมส์ผจญภัยเมืองโบราณออนไลน์
โดย : นายรัฐพนธ์ จันทนกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
วันที่อนุมัติ : 22 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน

หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
Page 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,
51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,[58] ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,
76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,
101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112
   


จำนวนผู้เข้าชม 1192009 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 25
49
ABOUT DEPARTMENT    CURRICULUM    STAFFS   
Computer Department © 2006 10th - 12nd fl. Kanchanapisek Bld. Tel: 0-2942-6900 # 5160,5161 Fax: 0-2512-1190
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University • Develop by Jamornkul Laokietkul (Updated on Mar31,2013)