Untitled Document
เกี่ยวกับกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์   หลักสูตรสาขาวิชา    บุคลากร      
ประกาศอนุมัติหัวข้อโครงการวิจัยของนักศึกษา  
 
ค้นหา   โดย     
 
หน้าที่ 58
หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
° เรือเหาะบังคับวิทยุ
โดย : นางสาวณัฐนิช ซิบแข
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.อดิศร โค้วเนื่องศรี
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การศึกษาอัลกอริทึ่มต่างๆ ในเกมส์รถแข่ง
โดย : นายสุทธิพงษ์ รอดปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การสร้างบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฎิสัมพันธ์ วิชาระบบปฏิบัติการ 1
โดย : นายศุภโชค วาจามั่น
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° เกมส์แฟลช ยิงสัตว์แสนสนุก
โดย : นายอดิพงษ์ จินดามณีกรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.นิยม สุทธหลวง
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดการร้านซ่อมนาฬิกาภาสกร
โดย : นางสาวกุลธิดา จำปาเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° เกมส์ฟาร์มพอเพียง
โดย : นายจารุวัฒน์ ทองห่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การเพิ่มผลสัมฤทธิ์การเรียนรายวิชา การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยบทเรียนสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดย : นายสราวุธ ปลื้มอารมย์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดการสำหรับธุรกิจหล่อโลหะ
โดย : นายชิราวุธ ไทยเขียว
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายจิรายุ ไชยสังข์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
วันที่อนุมัติ : 16 ก.พ. 2554 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° คณิตศาสตร์เลขสนุก
โดย : นายนพรัตน์ จางวางกร
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.นิยม สุทธหลวง
วันที่อนุมัติ : 05 ม.ค. 2557 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° โปรแกรมจำหน่ายบัตรเข้าชมภาพยนต์
โดย : นายวัชราวุฒิ มาดา
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.อดิศร โค้วเนื่องศรี
วันที่อนุมัติ : 18 มิ.ย. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ศึกษาอัลกอริทึ่มของเกมหมากรุกไทย
โดย : นายธีรวัฒน์ สุขสว่าง
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ศึกษาความปลอดภัยของธุรกรรมบนอินเตอร์เน็ต
โดย : นางสาวนฤมล ยันสา
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° สื่อการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดย : นายศักดา เหมะเทวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วรรณา วิโรจน์แดนไทย
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° สื่อการสอนวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โดย : นายสุริยจำรัส เครือแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วรรณา วิโรจน์แดนไทย
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์
โดย : นายสินทวี อ่อนเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° หนูน้อยหมวกแดงในญี่ปุ่น
โดย : นางสาวถิรนันท์ สุวรรณมัณฑ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันที่อนุมัติ : 17 ก.พ. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการประเมินตนเองอิเล็กทรอนิกส์
โดย : นายธนพล พันกะหรัด
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.กิตติมศักดิ์ ในจิต
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° บทเรียนออนไลน์ วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
โดย : นายคมเพชร แสงหนู
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบเช่ารถยนต์ผ่านเว็บ
โดย : นายเอกกวี พิเนตร
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2552 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน

หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
Page 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,
51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,[58] ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,
76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,
101 ,102 ,103
   


จำนวนผู้เข้าชม 1029340 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 25
49
ABOUT DEPARTMENT    CURRICULUM    STAFFS   
Computer Department © 2006 10th - 12nd fl. Kanchanapisek Bld. Tel: 0-2942-6900 # 5160,5161 Fax: 0-2512-1190
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University • Develop by Jamornkul Laokietkul (Updated on Mar31,2013)