Untitled Document
เกี่ยวกับกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์   หลักสูตรสาขาวิชา    บุคลากร      
ประกาศอนุมัติหัวข้อโครงการวิจัยของนักศึกษา  
 
ค้นหา   โดย     
 
หน้าที่ 58
หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
° ระบบจัดการโรงสีข้าว
โดย : นายอัษฎา อาจคงหาญ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วิทยา อเนกะเวียง
วันที่อนุมัติ : 29 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจองโรงแรมผ่านอินเตอร์เน็ต
โดย : นายมนตรี ปานนิล
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วิทยา อเนกะเวียง
วันที่อนุมัติ : 29 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° เกมส์สงครามอวกาศด้วย Engine 3D
โดย : นายสฤษดิ์ ทรรศนสฤษดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.อดิศร โค้วเนื่องศรี  และอ.เขมพันธ์ ขันธ์ธนโภคา
วันที่อนุมัติ : 29 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การ์ตูนภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ เรื่องสำนวนสุภาษิตและคำพังเพย
โดย : นางสาวศิริวรรณ ใจจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.อดิศร โค้วเนื่องศรี
วันที่อนุมัติ : 29 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบบันทึกฐานข้อมูลลูกค้า
โดย : นายไพโรจน์ สมเพชร
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วิทยา อเนกะเวียง
วันที่อนุมัติ : 00 543 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° โปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร
โดย : นายอรรถโกวิท ไชยมีสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วิทยา อเนกะเวียง
วันที่อนุมัติ : 29 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดการฐานข้อมูลใบสั่งจราจร
โดย : นางสาวณัฐกานต์ ชลศิริพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
วันที่อนุมัติ : 29 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดการฐานข้อมูลสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดย : นางสาวพรพิมล ด้วงแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
วันที่อนุมัติ : 29 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบบริหารจัดการทรัพย์สิน กรณีศึกษา บริษัท ถนอมวงศ์บริการ จำกัด
โดย : นายประไพ โพธิ์ทองคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบจำหน่ายพันธุ์ไก่ชนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โดย : นายอัมรินทร์ แซ่ลิ้ม
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาระบบเช่ารถยนต์
โดย : นายชินวัตร ตรงสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 08 ก.ค. 2554 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดย : นายชาตรี โรจน์กานต์วงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดย : นายวรรธนะ เศียรสมาน
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาระบบแนะนำการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชน ในพื้อนที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โดย : นางสาวทิตยาพร จัตุรเขษม
อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบร้านขายเสื้อยืดออนไลน์
โดย : นายศุภกิตติ์ น้อมนิวัติศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
วันที่อนุมัติ : 16 ม.ค. 2556 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° เว็บไซต์สมัครงาน
โดย : นายทรงวุฒิ วงษ์พุทธิชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.เอกพรรณ ธัญญาวินิชกุล
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบบริหารและจัดการร้านขายรองเท้าออนไลน์
โดย : นายชานุวัฒน์ อุฒพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่านอย่างมีเงื่อนไข
° ระบบตรวจสอบคัดกรองบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรด้วยอาร์เอฟไอดี
โดย : นายณัฏฐชาติ สุ่มมาตย์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที
วันที่อนุมัติ : 05 ก.พ. 2557 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดการสโมสรกรมยุทธโยธาทหารบก
โดย : นายเทอดศักดิ์ พรมมะลิ
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.อำนาจ สวัสดิ์นะที
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° สื่อการสอนธรรมมะมัลติมิเดียออนไลน์
โดย : นายศุภกร เดชผล
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.รวินทร์ ไชยสิทธิพร
วันที่อนุมัติ : 28 ก.ค. 2553 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน

หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
Page 1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,
51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,[58] ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,
76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,
101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117
   


จำนวนผู้เข้าชม 1288000 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 25
49
ABOUT DEPARTMENT    CURRICULUM    STAFFS   
Computer Department © 2006 10th - 12nd fl. Kanchanapisek Bld. Tel: 0-2942-6900 # 5160,5161 Fax: 0-2512-1190
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University • Develop by Jamornkul Laokietkul (Updated on Mar31,2013)